Biuro Rachunkowe Bochnia - Ubezpieczenia

banerek

Prawo do odzyskania podatku ma każda polska firma, która nie ma siedziby
w obcym kraju oraz nie prowadzi tam działalności gospodarczej.

Na terenie Unii Europejskiej podatek VAT wynosi od 15 do 27%. Zawierają ten podatek wydatki
związane z transportem (paliwo, naprawy, autostrady), z noclegiem pracowników (hotel, restauracja),
z targami i wystawami, zakup wyposażenia firmowego czy zakup środka transportu. Podstawą zwrotu
podatku są oryginalne faktury i paragony oraz zaświadczenie o byciu podatnikiem VAT w Polsce.
Oferujemy Naszą kompleksową pomoc w tym zakresie.

Podatnicy, którzy mają prawo ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej

O zwrot podatku od wartości dodanej mogą ubiegać się podatnicy, którzy w okresie, do którego odnosi
się wniosek:

W państwie członkowskim zwrotu, na terytorium, którego nabywali towary i usługi lub dokonywali
importu do tego państwa członkowskiego, nie mieli ani siedziby działalności gospodarczej ani stałego
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których wykonywaliby transakcje gospodarcze
albo, w przypadku braku siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
nie mieli tam stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu.

Byli podatnikami, o których mowa, w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług,
nie dokonywali wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku
  (poza transakcjami, o których mowa w art. 86 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług),
 nie byli zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

Sytuacje, gdy polskiemu podatnikowi przysługuje zwrot podatku od wartości dodanej

Zwrot podatku od wartości dodanej przysługuje przy nabyciu na terytorium państwa członkowskiego
zwrotu towarów i usług, albo w odniesieniu do towarów, które były importowane na terytorium tego państwa
członkowskiego, jeżeli towary te i usługi podatnik wykorzystywał do wykonywania takich czynności, które
uprawniają do zmniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwo członkowskie siedziby

Państwem członkowskim siedziby dla polskiego podatnika jest zawsze Rzeczpospolita Polska.

Państwo członkowskie zwrotu

Państwem członkowskim zwrotu dla polskiego podatnika jest państwo członkowskie Unii Europejskiej,
w którym podatnik ubiega się o zwrot podatku od wartości dodanej.

Podstawy prawne

DYREKTYWA RADY 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu
  podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym
  siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim
  (Dz. U. UE L.08.44.23)

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 904/2010 z dnia 7 października 2010 r.
  w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości
  dodanej (wersja przekształcona) (Dz. U. UE L.10.268.1)

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tekst jednolity
  z dnia 29 lipca 2011 r. (Dz. U.z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot
  podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
  członkowskim Wspólnoty Europejskiej (Dz. U. Nr 224, poz. 1800) Przywołane podstawy
  prawne - z wyjątkiem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie
  wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska
  państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej - odnoszącego się wyłącznie do polskich
  podatników - przewidują dwie odrębne procedury rozpatrywania wniosków o zwrot podatku VAT
  w zależności, czy wnioski będą składane przez polskich podatników, czy też będą składane
  przez podatników zagranicznych i realizowane przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.